Skip to content

Algemene voorwaarden

(De-Smikkelplank.nl is een handelsnaam van Source By Net B.V.)

Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 2. De-Smikkelplank.nl: Source By Net B.V., gevestigd te (7572 PH) Oldenzaal aan de Retentieweg 20 h, onder KvK nr. 56119348
 3. Wederpartij: degene met wie De-Smikkelplank.nl een overeenkomst is aangegaan.
 4. Partijen: De-Smikkelplank.nl en Wederpartij samen.
 5. Product(en): Alle werkzaamheden, producten en/of diensten, in welke vorm dan ook, die De-Smikkelplank.nl voor of ten behoeve van de Wederpartij levert of verricht of heeft geleverd of verricht

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens De-Smikkelplank.nl .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Wederpartij of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De-Smikkelplank.nl waarvan voor de uitvoering derden werden of dienen te worden betrokken.
 5. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De-Smikkelplank.nl en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 6. Indien De-Smikkelplank.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De-Smikkelplank.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van De-Smikkelplank.nl zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding en/of offerte een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt zodra voornoemde termijn is verlopen.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
 3. De-Smikkelplank.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is DeSmikkelplank.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DeSmikkelplank.nl anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De-Smikkelplank.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt De-Smikkelplank.nl zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Wederpartij hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Wederpartij verbindt De-Smikkelplank.nl slechts, nadat de Wederpartij deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen die De-Smikkelplank.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die De-Smikkelplank.nl hanteert voor haar producten op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De-Smikkelplank.nl te allen tijde wijzigen ook wanneer de prijzen oorspronkelijk niet onder voorbehoud zijn gegeven.
 3. De-Smikkelplank.nl heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Artikel 5 Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door De-Smikkelplank.nl aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een overboeking op de bankrekening van De-Smikkelplank.nl zoals vermeldt op de factuur.
 2. De Wederpartij dient betalingen achteraf binnen veertien dagen na levering van het product, dan wel voltooiing van de werkzaamheden te hebben voldaan op een door De-Smikkelplank.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Na het verstrijken van zeven dagen na de uiterste betaaldatum van de factuur is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 6. De-Smikkelplank.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de producten.

Artikel 6 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd. Bovendien is Wederpartij een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De-Smikkelplank.nl.
 2. De (buitengerechtelijke) incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de Wederpartij niet tijdig betaalt, mag De-Smikkelplank.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de Wederpartij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van persoonlijk faillissement of beslag aan de zijde van de Wederpartij, zijn de vorderingen van De-Smikkelplank.nl op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens De-Smikkelplank.nl onmiddellijk opeisbaar.
 5. De-Smikkelplank.nl heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en (incasso)kosten, nadat De-Smikkelplank.nl de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
 7. Weigert de Wederpartij zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De-Smikkelplank.nl dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De-Smikkelplank.nl te betalen.

Artikel 7 Recht van reclame

 1. Zodra de Wederpartij in verzuim is, is De-Smikkelplank.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Wederpartij geleverde producten.
 2. De-Smikkelplank.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de Wederpartij op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Wederpartij de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan De-Smikkelplank.nl, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. De Wederpartij kan een (online) aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  – het product niet is gebruikt;
  – het geen product is dat speciaal voor de Wederpartij op maat is gemaakt of aangepast;
  – de verzegeling nog intact is;
  – de Wederpartij niet heeft afgezien van zijn herroepingrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  – op de dag nadat de Wederpartij het laatste product of een laatste onderdeel van dat product heeft ontvangen van een bestelling
  – zodra de Wederpartij een product voor het eerst heeft afgenomen
 3. De Wederpartij kan zijn beroep op het herroepingrecht kenbaar maken via info@de-smikkelplank.nl
 4. De Wederpartij is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingrecht te retourneren aan De-Smikkelplank.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor het retourneren komen  voor rekening van Wederpartij
 6. Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal De-Smikkelplank.nl deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingrecht, terugbetalen aan de Wederpartij, op voorwaarde dat de Wederpartij het product tijdig aan De-Smikkelplank.nl heeft geretourneerd.

Artikel 9 Retentierecht

 1. De-Smikkelplank.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Wederpartij onder zich houden, totdat de Wederpartij alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De-Smikkelplank.nl heeft voldaan, tenzij de Wederpartij voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Wederpartij nog betalingen verschuldigd is aan De-Smikkelplank.nl.
 3. De-Smikkelplank.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Wederpartij mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door De-Smikkelplank.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De-Smikkelplank.nl totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerder en latere leveringen van producten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Wederpartij, mag de Wederpartij de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11 Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in de macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. Levering vindt plaats op het door Wederpartij opgegeven adres, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Wederpartij aangegeven adres.
 5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft De-Smikkelplank.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Artikel 12 Levertermijnen en uitvoeringtermijnen

 1. De levering en werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door De-Smikkelplank.nl opgegeven termijn.
 2. De door De-Smikkelplank.nl opgegeven termijnen voor levering dan wel voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Voornoemde termijnen geven de Wederpartij bij overschrijding daarvan dan ook geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd of geleverd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 4. De levertijd vangt aan nadat de door de Wederpartij gegeven opdracht tot levering aan De-Smikkelplank.nl door De-Smikkelplank.nl schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de Wederpartij.
 5. Indien De-Smikkelplank.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de levertermijn en de uitvoeringtermijn aan nadat de Wederpartij deze aan De-Smikkelplank.nl heeft verstrekt.
 6. Bij overschrijding van de levertermijn of de uitvoeringtermijn dient de Wederpartij De-Smikkelplank.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De-Smikkelplank.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 13 Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De-Smikkelplank.nl.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14 Verzendkosten
Verzendkosten zijn voor rekening van de Wederpartij, tenzij partijen hierover schriftelijk anders hebben zijn overeengekomen.

Artikel 15 Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Wederpartij, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan De-Smikkelplank.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de Wederpartij zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan De-Smikkelplank.nl, bij gebreke waarvan De-Smikkelplank.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 16 Bewaring

 1. Indien de Wederpartij bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Wederpartij.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17 Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid, ondeskundig gebruik door de Wederpartij of het niet volgen van Wederpartij van de door De-Smikkelplank.nl aan Wederpartij beschikbaar gestelde onderhoudsinstructies, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Evenmin staat De-Smikkelplank.nl in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien het geleverde product niet voldoet aan de garantie, zal De-Smikkelplank.nl na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend- en voorrijkosten voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 18 Uitvoering van de overeenkomst
De-Smikkelplank.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 1. De-Smikkelplank.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van eventuele afgesproken aanbetaling door de Wederpartij.

Artikel 19 Informatieverstrekking door de Wederpartij

 1. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst aan De-Smikkelplank.nl.
 2. De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gegevens.
 3. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft De-Smikkelplank.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20 Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomt wordt door partijen voor bepaalde tijd aangegaan.
 2. De duur van de Overeenkomst wordt door partijen vastgesteld in een schriftelijk of elektronische Overeenkomst.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is deze termijn slechts indicatief en dient nimmer te worden beschouwd als een fatale termijn. Bij overschrijding van voornoemde termijn moet de Wederpartij De-Smikkelplank.nl schriftelijk in gebreke stellen, waarbij De-Smikkelplank.nl alsnog een redelijke termijn moet worden geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De-Smikkelplank.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De-Smikkelplank.nl binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

 1. De-Smikkelplank.nl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Wederpartij mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De-Smikkelplank.nl (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. De-Smikkelplank.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Boetebeding

 1. Indien de Wederpartij het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van De-Smikkelplank.nl een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het in dit artikel genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De-Smikkelplank.nl waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 Klachten

 1. De Wederpartij dient een door De-Smikkelplank.nl geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de Wederpartij, in de hoedanigheid van consument, redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Wederpartij De-Smikkelplank.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Beantwoordt een geleverd product of niet aan hetgeen de Wederpartij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Wederpartij De-Smikkelplank.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 4. De Wederpartij geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De-Smikkelplank.nl in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De Wederpartij dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden een ruimere termijn voortvloeit.
 7. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal De-Smikkelplank.nl aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door De-Smikkelplank.nl nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 8. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij De-Smikkelplank.nl binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
 9. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.
 10. Klachten dienen te worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@De-Smikkelplank.nl.
 11. De-Smikkelplank.nl streeft er naar alle klachten binnen een termijn van veertien dagen in behandeling te nemen.

Artikel 24 Hoofdelijke aansprakelijkheid Wederpartij
Als De-Smikkelplank.nl een overeenkomst aangaat met meerdere (Weder)partijen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De-Smikkelplank.nl verschuldigd zijn.

Artikel 25 Aansprakelijkheid

 1. De-Smikkelplank.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien De-Smikkelplank.nl aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De-Smikkelplank.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade aan de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De-Smikkelplank.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De-Smikkelplank.nl is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De-Smikkelplank.nl kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien De-Smikkelplank.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De-Smikkelplank.nl maximaal het bedrag waarop de door De-Smikkelplank.nl aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De-Smikkelplank.nl overeenkomstig de verzekering draagt of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 7. De Wederpartij dient de schade waarvoor De-Smikkelplank.nl aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan De-Smikkelplank.nl te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De-Smikkelplank.nl vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 26 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens De-Smikkelplank.nl en de door De-Smikkelplank.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij De-Smikkelplank.nl ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 27 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De-Smikkelplank.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichtingen op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is De-Smikkelplank.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst De-Smikkelplank.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is geworden of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De-Smikkelplank.nl kan worden gevergd.
 3. De-Smikkelplank.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
Artikel 28 Recht op ontbinding
 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De-Smikkelplank.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt
 2. Voorts is De-Smikkelplank.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst De-Smikkelplank.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om de zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De-Smikkelplank.nl kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat de ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De-Smikkelplank.nl kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De-Smikkelplank.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien De-Smikkelplank.nl de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De-Smikkelplank.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk van de door De-Smikkelplank.nl geleden schade

Artikel 29 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan De-Smikkelplank.nl of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn of haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De-Smikkelplank.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor De-Smikkelplank.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- en uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De-Smikkelplank.nl in redelijkheid niet van de Wederpartij kan worden verlangd.
 4. De-Smikkelplank.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat De-Smikkelplank.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel De-Smikkelplank.nl als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De-Smikkelplank.nl zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien De-Smikkelplank.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De-Smikkelplank.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 30 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan De-Smikkelplank.nl verstrekt zal De-Smikkelplank.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. De-Smikkelplank.nl handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is,
 3. De-Smikkelplank.nl zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 4. De Wederpartij heeft recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 5. Bij het bezoeken van de website kan De-Smikkelplank.nl informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 6. De informatie die De-Smikkelplank.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinde worden gebruikt.
 7. De-Smikkelplank.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitoefening van haar leveringsplicht of bij het afhandelen van een klacht.
 8. Het is De-Smikkelplank.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken.
 9. De-Smikkelplank.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijk specifieke doeleinden.
 10. De-Smikkelplank.nl zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 11. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn of haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 12. De Wederpartij gaat akkoord dat De-Smikkelplank.nl de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benadert wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 31 Wijziging algemene voorwaarden

 1. De-Smikkelplank.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De-Smikkelplank.nl zoveel mogelijk vooraf met de Wederpartij bespreken.
 4. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 5. De-Smikkelplank.nl zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 6. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen, nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen, van kracht zijn.
 7. Wederpartijen zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 32 Overgang van rechten

 1. Rechten van de Wederpartij uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De-Smikkelplank.nl.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 33 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Artikel 34 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voornoemde geldt ook wanneer de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De-Smikkelplank.nl is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 35 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 56119348